Some words about us

   เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Learning Management System (LMS) และเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้ใช้สนใจ อันได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ผู้สร้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะให้คุณประโยชน์แก่สมาชิกไม่มากก็น้อย


       LMS ย่อมาจาก Learning Management System (ระบบจัดการเรียนการสอน) เป็นระบบที่ใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับใช้งานในหน่วยงาน ระบบ LMS สามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่มเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมทั้งการจัดกลุ่มผู้เรียน การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้สร้างระบบ LMS

            Moodle อ่านว่า มูเดิ้ลหรือมูดี้ ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment เป็นโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทฟรีแวร์ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก สามารถเป็นได้ทั้งระบบจัดการบทเรียนออนไลน์ (Course Management System: CMS) และระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)  โดย Moodle เป็นซอฟต์แวร์ฟรี พัฒนาขึ้นในแนวโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่เผยแพร่เนื้อหาของผู้สอนพร้อมบริการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของผู้เรียน

Moodle เป็นระบบ LMS ตัวหนึ่งที่มีความสามารถสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะนำไปสร้างเป็นระบบ e-Learning ใช้งานในหน่วยงาน หรือศูนย์เก็บคลังความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge Management) Moodle กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาในเมืองไทย นิยมใช้งานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ผู้พัฒนาคือ Dr. Martin Dougiamas ชาวออสเตรเลีย ปัจจุบัน Moodle ได้มีผู้นำไปใช้งานทั่วโลก โดยเว็บไซต์หลักคือ http://moodle.org

  1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใช้สำหรับจัดการหลักสูตรรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหลักสูตรใหม่ การเพิ่มเนื้อหารายวิชา การเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ใบเนื้อหา การมอบหมายงาน ทดสอบ กระดานข่าวคำศัพท์รายวิชา ร่วมทางการประเมินผลและติดตามดูพฤติกรรมของผู้เรียน 
  2. ระบบจัดการไซต์ (Site management) ใช้สำหรับบริหารเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมข่าวสารหน้าเว็บไซต์ หน้ารายวิชาที่เปิดสอน การบันทึกข้อมูลส่วนตัวผ่านบล็อก (Blogs) การสร้างแทร็กรายวิชา การเพิ่มเติมโปรแกรมอิสระ (Modules) การจัดการฉากหลัง (Themes) การกำหนดค่าด้านความปลอดภัย (Security) และการสำรองการกู้คืนข้อมูล (Backup and restore)
  3. ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Account Management) ใช้สำหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มผู้เรียน การเพิ่ม แก้ไข และค้นหาสมาชิก รวมทั้งการกำหนดสิทธิ์และบทบาทของสมาชิกว่าต้องการให้สมาชิกเข้าถึงส่วนไหนได้บ้าง 
  4. ระบบจัดการไฟล์ (File Management)ใช้สำหรับจัดการไฟล์ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเอกสาร ไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ
  5. ระบบการมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียน (Assessment Management)ใช้สำหรับมอบหมายงานให้ผู้เรียนและประเมินผลการเรียน
  6. ระบบติดตามและรายงานผลการเรียน (Tracking and Report)

ลิงก์น่าสนใจ

คอร์สอบรม